PrivacyVERKLARING

De medewerkers van SOOZ gaan zorgvuldig om met uw privacy. Gesprekken zijn vertrouwelijk. We bespreken geen privégegevens met anderen, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. SOOZ houdt zich aan de AVG. In onderstaand privacystatement leest u wat dat voor u betekent.

PRIVACY STATEMENT SOOZ

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SOOZ uw persoonsgegevens.

SOOZ vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij SOOZ veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

WAAROM HEEFT SOOZ EEN PRIVACY STATEMENT?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van SOOZ bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u een digitaal formulier invult.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met SOOZ worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

WAAROP IS DIT PRIVACY STATEMENT VAN TOEPASSING?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die SOOZ van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

VAN WIE VERWERKT SOOZ PERSOONSGEGEVENS?

Van alle personen met wie SOOZ contact heeft, of die de website van SOOZ bezoeken, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn onder meer vrijwilligers van SOOZ. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers of partners van SOOZ.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw klanten of medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om hen hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw klanten/medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe SOOZ omgaat met hun persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is SOOZ, gevestigd aan de Olympiaweg 29,
1076 VM Amsterdam. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

WAARVOOR GEBRUIKT SOOZ UW PERSOONSGEGEVENS?

SOOZ mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van SOOZ, waarbij uw belang niet prevaleert.

SOOZ verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve dienstverlening, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van welzijnsactiviteiten:
• in het kader van de WMO

Hieronder vallen persoonsgegevens voor het volgen van groepsactiviteiten, gegevens over uw hulpvraag voor vrijwilligersdiensten, gegevens om u als vrijwilliger te registreren en te ondersteunen en gegevens bij individuele trajecten in het kader van hulp en dienstverlening.

• in het kader van de Participatiewet.

HOE GAAT SOOZ MET UW PERSOONSGEGEVENS OM?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van SOOZ is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door SOOZ zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Met derden die betrokken zijn bij gegevensverwerking heeft SOOZ een verwerkersovereenkomst waarin geheimhouding en veiligheidseisen overeen gekomen zijn.

TOEZICHT OP HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
088 – 1805 250

VEILIG

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, heeft SOOZ passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Wij verzenden alleen geanonimiseerde persoonsgegevens via e-mail en beperken dit tot een minimum. Wij werken met een beveiligd emailsysteem voor persoonsgegevens en nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen SOOZ niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

MELDEN VAN INCIDENTEN

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

SOOZ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

VERSTREKKEN AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

SOOZ kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend SOOZ haar medewerking.

PERSOONLIJK CONTACT MET SOOZ

Veel contacten tussen u en SOOZ verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via soozamsterdam.nl contact met SOOZ. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van SOOZ. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door SOOZ worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden.

BEZOEK AAN DE WEBSITE VAN SOOZ

Gegevens die u achterlaat op het aanmeld-of inschrijfformulier worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag of contactverzoek.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wanneer SOOZ persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

WIJ STELLEN U OP DE HOOGTE ALS WIJ PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN

SOOZ verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

INZAGE IN UW GEGEVENS

Bent u klant van SOOZ en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

RECHT OP GEGEVENSWISSING

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door SOOZ onrechtmatig is.

RECHT VAN BEZWAAR

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door SOOZ kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.